Návštěvní řád – pobočka knihovny

I. Základní ustanovení

1. Tento návštěvní řád je vydán za účelem zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu pobočky Knihovny města Mladá Boleslav (dále též KMMB) Severní Město, 17. listopadu 1325, Mladá Boleslav.

2. Knihovna města Mladá Boleslav užívá prostory v budově 9. ZŠ na základě nájemní smlouvy ze dne 10.1. 1996, v platném znění.

II. Přístupnost

1. Návštěvními prostorami KMMB se rozumí vymezené prostory určené pro individuální i hromadnou návštěvu za účelem využití služeb knihovny či doplňkových kulturních akcí a programů. Prostory a služby KMMB může uživatel využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním KMMB a způsobem, který nepůsobí újmu KMMB a ani ostatním osobám.

2. Uživatelem knihovny (dále jen uživatel) je každý, kdo se zdržuje v prostoru půjčovny (pobočky KMMB).

3. Přístupnost prostor KMMB je časově vymezena stanovenou provozní dobou a se stanoveným rozsahem služeb zodpovědných pracovníků KMMB, přičemž některé služby jsou poskytovány za finanční úhradu (viz Knihovní řád KMMB). Časové vymezení provozní doby, Knihovní řád i ceník služeb jsou zveřejňovány v jednotlivých prostorách a na webové stránce KMMB.

4. Při pobytu v pobočce KMMB je potřeba dodržovat bezpečný pohyb s ohledem na regály, vitríny, případně výstavní panely.

5. Vstup do zázemí knihovny (kancelář) je povolen pouze zaměstnancům KMMB.

III. Všeobecné pokyny pro návštěvníky (uživatele)

1. Pro svou práci použije uživatel jen jedno neobsazené místo.

2. Děti mladší 6 let mohou navštěvovat knihovnu pouze v doprovodu dospělé osoby.

3. Do půjčovny pobočky KMMB je zakázáno vstupovat se zvířaty s výjimkou asistenčních psů osob se zrakovým postižením.

4. Do půjčovny pobočky KMMB je zakázáno vstupovat na kolečkových bruslích, skateboardu, s kolem, koloběžkou a jiným obdobným sportovním náčiním.

5. Do půjčovny pobočky KMMB je zakázáno vnášet výbušniny či střelné zbraně, vyjma příslušníků policie při plnění jejich pracovních povinností.

6. Do půjčovny pobočky KMMB je zakázáno vnášet nebezpečné předměty, zbraně, chemikálie a potraviny.

7. Pobyt v půjčovně pobočky KMMB je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem návykové látky. V celé budově je zakázáno kouřit, užívat jedy, alkohol a návykové látky.

8. Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb KMMB.

9. V případě, že uživatel poškodí majetek KMMB nebo majetek jiného uživatele či zaměstnance, je povinen nahradit škodu. Škodu způsobenou dítětem je povinen nahradit zákonný zástupce.

10. Při pořizování kopií dokumentů z fondu KMMB vlastním přístrojem je uživatel povinen respektovat autorsko-právní ochranu dat dle zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Uživatel je povinen zacházet s dokumenty šetrně a ohleduplně.

11. V případě podezření z možné krádeže je uživatel povinen, v zájmu ochrany majetku spravovaného KMMB, podstoupit kontrolu svého zavazadla a osobních věcí ze strany pracovníků KMMB. Pokud uživatel odmítne kontrolu svých zavazadel, bude případ řešit Policie ČR.

12. V případě sporu (podezření z krádeže, nevhodné chování, porušování knihovního nebo provozního řádu atd.) jsou uživatelé v prostorách KMMB povinni prokázat se zaměstnancům KMMB čtenářskou kartou, příp. občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti.

13. Uživatel, který porušuje Knihovní řád KMMB, Provozní řád, případně další interní opatření, může být z prostor KMMB vykázán.

14. Reklamace (stížnosti, připomínky a podněty) může uživatel kdykoliv sdělit službu konajícím zaměstnancům KMMB nebo zaslat na e-mailovou adresu: knihovna@kmmb.cz nebo poštou na adresu KMMB nebo zapsat do „Knihy přání a stížností“, která je k dispozici v půjčovně.

IV. Pokyny uživatelům

1. Uživatel, který není registrovaným čtenářem KMMB, má omezené možnosti ve využívání služeb KMMB. Neregistrovanému uživateli jsou přístupné dokumenty ve volném výběru v půjčovně pouze k prezenčnímu studiu. KMMB za úhradu stanovenou v ceníku (příloha Knihovního řádu) umožňuje uživatelům zhotovení tiskových rozmnoženin z fondu KMMB ve smyslu § 13 a § 30a autorského zákona.

2. V půjčovně je zakázáno používat mobilní telefony.

3. Uživatel je povinen upozornit na závady zjištěné na vypůjčeném dokumentu a nahlásit je službě. V opačném případě nese odpovědnost za později zjištěné závady. Uživatel je rovněž povinen chránit dokument před zničením či poškozením.

4. Není povoleno vnášet do půjčovny nápoje v otevřených nádobách a potraviny.

5. Zákonný zástupce je povinen poučit své dítě o vhodném chování. Za chování dítěte v knihovně a případné škody způsobené dítětem zodpovídá zákonný zástupce.

6. V půjčovně je zakázáno běhat a skákat, je potřeba dodržovat bezpečný pohyb a kázeň, zařízení a vybavení knihovny používat pouze v souladu s účelem jeho určení.

7. Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na internetu. Při práci s výpočetní technikou a jiným technickým zařízením KMMB je uživatel povinen řídit se písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a u počítačů nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny zaměstnanců KMMB. Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace. Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání návykových látek a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.

8. V KMMB je zakázáno provádět činnosti, které nesouvisejí se studiem, vyhledáváním informací, kulturním a vzdělávacím posláním KMMB (např. hraní počítačových her, provádění soukromých komerčních činností, získávání informací vulgárního charakteru, nebo sledování filmů na počítačích, které nejsou výslovně určeny k tomuto účelu).

9. Získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat, nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Případné zneužití dat a informací může být porušením autorského zákona nebo jiných obecně závazných právních předpisů (např. trestní zákon).

10. Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

11. Poslech hlasových výstupů z počítače je možný pouze za použití sluchátek. Sluchátka nelze použít k jiným účelům.

12. Uživatel může využít službu bezdrátového připojení k internetu (WiFi). K využití této služby neposkytuje KMMB uživatelům přístrojové zařízení ani technickou podporu. Informace o technických parametrech služby jsou dostupné na webových stránkách KMMB.

13. V případech neupravených tímto provozním řádem platí pokyny zaměstnanců KMMB a Knihovní řád KMMB.

V Mladé Boleslavi 1.9. 2015                                     Věra Kovaříková, ředitelka KMMB