Pravidla pro půjčování zvukových knih handicapovaným uživatelům

Příloha č. 3. Knihovního řádu Knihovny města Mladá Boleslav

I. Úvod

Fond zvukových knih je tvořen zvukovými knihami ve formátu MP3 na CD. Fond zvukových knih je pořizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a je půjčován výhradně zdravotně postiženým občanům, a to zcela bezplatně. Půjčování zvukových knih je navíc podmíněno dalším dokladem. Uživatel, kterému jsou zvukové knihy autorským zákonem určeny, je povinen předložit průkaz ZTP nebo potvrzení lékaře (bez diagnózy) či potvrzení ze SONS ČR. Osobní údaje čtenářů jsou získávány a  uchovávány pouze pro potřeby vedení čtenářské evidence a ochrany knihovního fondu a jsou zpracovávány v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a zákona o autorských právech č.121/2000 Sb. v platném znění. U dětí do 15 let přebírají zodpovědnost rodiče.

II. Uživatel je povinen:

 • dodržovat knihovní řád
 • ohlásit knihovně změnu jména a adresy
 • ohlásit knihovně ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu
 • oznámit poškození, zničení, případně ztrátu zvukového dokumentu nebo zásilky

III. Půjčování zvukových knih

 • Půjčování zvukových knih, vydávaných Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana; která je smluvním partnerem Knihovny města Mladá Boleslav, se s ohledem na Zákon o autorských právech v platném znění řídí zvláštními pravidly.
 • Za vypůjčené zvukové knihy přejímá každý uživatel osobní odpovědnost. Vypůjčené CD je nutno ukládat v čistém, bezprašném prostředí. Při manipulaci s nimi je třeba dodržovat základní pravidla hygieny. Každý uživatel je povinen udržovat CD přehrávač v dobrém technickém stavu, zajišťovat jeho čištění i každoroční odbornou technickou        kontrolu.
 • Při vracení CD je uživatel povinen upozornit na každou závadu, kterou při manipulaci s nimi objevil nebo sám způsobil. Je povinen vždy přesně udat druh závady.
 • Při opakovaném poškození CD nedbalostí, zničení nebo při ztrátě CD bude uživateli předepsána náhrada ve formě nového nepoužitého CD stejné kvality.
 • Vzájemná výměna nebo půjčování nahrávek mezi čtenáři bez přímé účasti knihovny je vyloučena.
 • Pořizování kopií zapůjčených zvukových knih není přípustné s ohledem na zákonná autorská práva.
 • Zvukové knihy jsou půjčovány buď osobně, nebo prostřednictvím donášky do domu.

IV. Závěr

Vytváření fondu zvukových knih a ostatních speciálních dokumentů, jeho zpřístupňování, udržování a ochrana jsou spojeny s velkými finančními náklady i velkým pracovním úsilím všech, kdo tuto činnost ve prospěch zdravotně postižených realizují. Technický stav knihovního fondu i kvalita služeb do velké míry závisejí na odpovědném přístupu každého jednotlivce ke svěřeným hodnotám. Je tedy nezbytně nutné, aby všichni uživatelé ochotně a s porozuměním respektovali zásady v provozním řádu zakotvené.
V případech neupravených tímto provozním řádem se uživatelé fondu zvukových knih řídí platným knihovním řádem  KMMB.