Region

Regionální funkce knihoven, poskytované podle § 2 písmene H zákona č 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), mají zaručit občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispět k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí.

Regionální funkce zajišťuje Knihovna města Mladá Boleslav – oddělení katalogizace, regionální funkce na základě smlouvy uzavřené Středočeskou vědeckou knihovnou Kladno s Knihovnou města Mladé Boleslavi ve smyslu §2, §11 a §15 uvedeného zákona.

Knihovna města Mladá Boleslav plní souladu s Koncepcí regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji z rozpočtu Středočeského kraje  funkci pověřené knihovny pro 139 neprofesionálních a 19 profesionálních knihoven bývalých regionů Lysá nad Labem, Mělníka, Mladá Boleslav a Praha východ.

Funkci ústřední knihovny, metodického a poradenského centra  Středočeského kraje plní Středočeská vědecká knihovna v Kladně a ve spolupráci s pověřenými knihovnami zajišťuje plnění regionálních funkcí.

Pověřené knihovny ve Středočeském kraji jsou: Městská knihovna Benešov, Městská knihovna Kutná Hora, Knihovna města Mladá Boleslav a Knihovna Jana Drdy Příbram a Středočeská vědecká knihovna v Kladně.

Celostátně metodicky řídí výkon RF a vyhodnocuje jejich plnění Národní knihovna ČR.

1.ledna 2006 vstoupila v platnost Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje (usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 79-6/2005/ZK ze dne 19.9.2005). Ta rozdělovala podporu knihoven zřizovaných obcemi na přímou (Dotační program pro obce zřizující základní knihovny nepověřené výkonem regionálních funkcí a Účelová dotace pro pověřené knihovny) a nepřímou, která spočívala v podpoře prostřednictvím celokrajské regionální funkce Středočeské vědecké knihovny v Kladně a v podpoře prostřednictvím systému regionálních funkcí zajišťovaných pěti pověřenými knihovnami. Počínaje rokem 2010 byla tato podpora výrazně snížena, což omezovalo rozsah výkonu služeb nabízených v rámci regionálních funkcí. Počínaje rokem 2013 byla tato situace chápána již jako kritická, a bylo nutno přistoupit nejen k aktivní snaze po navýšení rozpočtu pro RF, ale také k aktualizaci stávající koncepce. Během roku 2013 byla připravena ve spolupráci SVK Kladno a pověřených knihoven nová Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014 – 2018, která byla následně schválena Radou Středočeského kraje dne 16. 12. 2013 a 24. 2. 2014 i Zastupitelstvem Středočeského kraje. Platnost této koncepce končila rokem 2018, proto byla v tomto období stávající koncepce aktualizována. Vznikla tak Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2019 – 2022, která byla schválena Radou Středočeského kraje dne 22. 10. 2018 a následně také Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 26. 11. 2018.

Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2023-2026

Poskytované služby Knihovny města Mladá Boleslav v rámci výkonu RF:

 1. Poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová činnost (včetně sběru statistických dat a zpracování výkazů), pomoc při přípravě grantových projektů
  poskytování odborných konzultací, rad a referencí ze všech oblastí knihovnické činnosti pracovníkům profesionálních a neprofesionálních knihoven a jejich zřizovatelům
 2. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně
  zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků profesionálních a neprofesionálních knihoven formou porad, seminářů a přednášek
 3. Nákup (akvizice), zpracování výměnného fondu Středočeského kraje
  akvizice, katalogizace, technická úprava knih a časopisů, jejich uložení a správa
 4. Práce s výměnným fondem Středočeského kraje (cirkulace a distribuce výměnných souborů)
  tvorba výměnných souborů, distribuce do obsluhované knihovny, evidence knih ve výměnných souborech a činnosti spojené s návratem knih