Aktuality

Nový Bulletin Mezi námi:

https://svkkl.cz/pro-knihovny/bulletin-mezi-nami

 

  • Digitalizované české knihy budou nadále přístupné veřejnosti – Národní knihovna České republiky se dohodla s kolektivními správci Dilia a OOA-S na pokračování zpřístupnění digitálního obsahu v režimu děl nedostupných na trhu. Díla nedostupná na trhu jsou přístupná prostřednictvím portálu DNNT na adrese https://dnnt.cz/.
    Dostupný obsah zprostředkují digitální knihovny provozované Národní knihovnou České republiky, Moravskou zemskou knihovnou, Knihovnou AV ČR a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Připravuje se zapojení dalších knihoven. Podmínkou přístupu je, aby byl čtenář registrován v některé knihovně. Data o dílech včleněných do systému jsou dostupná prostřednictvím webové aplikace Seznam děl nedostupných na trhu (https://sdnnt.nkp.cz), který je zároveň národním poskytovatelem dat do evropského rejstříku děl nedostupných na trhu EUIPO (https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/#/). 
    Knihovny, které mají zájem zpřístupnit svým uživatelům digitalizované české knihy a časopisy, mohou uzavřít s Národní knihovnou smlouvu a této službě. V případě zájmu kontaktujte kol. Bedřišku Štěpánovou: Bedriska.Stepanova@nkp.cz.
    Podrobné informace o službě DNNT najdete na https://dnnt.cz/

  • Doporučení Výboru ministrů členským státům pro knihovní legislativu a politiku v Evropě CM/Rec (2023) 3. Národní knihovna zajistila český překlad doporučení EBLIDA k legislativě a politice knihoven v Evropě. Toto doporučení bylo schváleno Radou Evropy v březnu roku 2023 a doporučeno k realizaci ministrům kultury členských zemí. Knihovnám může být tento dokument užitečný při propagaci knihoven, jejich advokacii i při jednání a přesvědčování svých zřizovatelů nebo při vytváření vlastních koncepčních materiálů. Dokument je dostupný na webu Informace pro knihovny – https://ipk.nkp.cz/docs/CoE_Doporuceni_pro_legislativu_2024_01_02.pdf/view

  • Nová metodická příručka Rok s knížkou do života – plná scénářů podle knižních příběhů je tu! Elektronická verze příručky je již vystavena na adrese: https://www.sknizkoudozivota.cz/metodiky/, ke stažení pod odkazem: https://www.sknizkoudozivota.cz/wp-content/uploads/2023/12/Bookstart2023_ELEKTRONICKY.pdf
  • Knihovnický institut připravil praktický návod na zpracování výroční zprávy pro neprofesionální a menší profesionální knihovny. Úvodní kapitoly vysvětlují co je výroční zpráva, legislativní základy, komu je výroční zpráva určena, grafickou úpravu atd. Stěžejní částí materiálu je vzor výroční zprávy s příklady textů v jednotlivých kapitolách. S touto pomůckou lze sestavit celou výroční zprávu. Dokument ve formátu Word (pro snadnou práci s textem) je k dispozici na: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty. Výroční zpráva má být zpracovaná, schválená a publikována do 1. 3. následujícího roku.